Bible in a Year

January 2022

Date Reading 1 Reading 2
Saturday 1st Gen 1 - 3 Matt 1
Sunday 2nd Gen 4 - 6 Matt 2
Monday 3rd Gen 7 - 9 Matt 3
Tuesday 4th Gen 10 -12 Matt 4
Wednesday 5th Gen 13 - 15 Matt 5:1 - 26
Thursday 6th Luke 1: 1- 20 Psalm 1 - 3
Friday 7th Gen 16 - 17 Matt 5:27 - 48
Saturday 8th Gen 18 - 19 Matt 6: 1 - 15
Sunday 9th Gen 20 - 22 Matt 6: 16 - 34
Monday10th Gen 23 - 24 Matt 7
Tuesday11th Gen 25 - 26 Matt 8: 1 - 17
Wednesday 12th Gen 27 - 28 Matt 8: 18 - 34
Thursday 13th Luke 1: 21 - 38 Psalm 4 - 6
Friday 14th Gen 29 - 30 Matt 9: 1 - 17
Saturday 15th Gen 31 - 32 Matt 9: 18 - 38
Sunday 16th Gen 33 - 35 Matt 10: 1 - 16
Monday 17th Gen 36 - 38 Matt 10: 17 - 42
Tuesday 18th Gen 39 - 40 Matt 11
Wednesday 19th Gen 41 - 42 Matt 12: 1 - 21
Thursday 20th Luke 1: 39 - 56 Psalm 7 - 9
Friday 21st Gen 43 - 45 Matt 12: 22 - 50
Saturday 22nd Gen 46 - 48 Matt 13: 1 - 30
Sunday 23rd Gen 49 - 50 Matt 13: 31 - 58
Monday 24th Exodus 1 - 3 Matt 14: 1 - 21
Tuesday 25th Exodus 4 - 6 Matt 14: 22 - 36
Wednesday 26th Exodus 7 - 8 Matt 15: 1 - 20
Thursday 27th Luke 1: 57 - 80 Psalm 10 - 12
Friday 28th Exodus 9 - 11 Matt 15: 21 - 39
Saturday 29th Exodus 12 - 13 Matt 16
Sunday 30th Exodus 14 - 15 Matt 17
Monday 31st Exodus 16 - 18 Matt 18: 1 - 20